Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Alle facturen moeten betaald worden door storting bij PNB Paribas: BE88 2900 1463 9341 (BIC : GEBABEBB).  • InCompany programma's worden binnen de 30 dagen betaald (tenzij anders overeengekomen)
 • Individuele Systemische Groeicoachings voor ondernemingen worden binnen de 15 dagen betaald. 
 • Individuele Systemische GroeiCoachings voor particulieren worden betaald de dag van de coaching zelf.
 • Open Systemische Workshops worden betaald ten laatste de dag van de workshop zelf.
 • Webinars worden betaald ten laatste de dag van de webinar zelf.


Onze diensten zijn contant betaalbaar. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 50 euro per kalendermaand. en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen.Annulatievoorwaarden: 

A. InCompany Programma

A.1. Ingeval een InCompany programma met minder dan 1 week voor de geplande datum geannuleerd wordt, betaalt de klant een annuleringvergoeding van 100% van de investeringsprijs.

A.2. Ingeval een programma, coaching, workshop edm. tussen 1 week en 2 weken voor de geplande datum geannuleerd wordt betaalt klant een annuleringvergoeding van 75 % van de investeringsprijs.

A.3. Ingeval een programma tussen 2 en 3 weken voor de geplande datum geannuleerd wordt betaalt de klant een annuleringvergoeding van 50 % van de investeringsprijs.

A.4. Ingeval een programma meer dan 3 weken voor de geplande datum geannuleerd wordt dient de onderneming geen annuleringvergoeding te betalen.B. Open Workshops

B.1. Bij annulatie van deelname aan een open workshop vanaf 2 weken voor de geplande datum, betaalt de klant een annulatievergoeding van 100%.

B2. Bij annulatie van deelname aan een open workshop tussen 2 weken en 4 weken voor de geplande datum, betaalt de klant een annulatievergoeding van 50%.

B3. Bij annulatie van deelname aan een open workshop meer dan 4 weken voor de geplande datum, betaalt de klant geen annulatievergoeding.C. Individuele Systemische GroeiCoachings 

(niet InCompany)


C.1.  Bij annulatie van een Individuele Systemische GroeiCoachings tot 7 dagen voor de geplande datum, betaalt de klant geen annulatievergoeding. 


C.2. Bij annulatie van een Individuele Systemische GroeiCoaching vanaf 7 dagen voor de geplande datum, betaalt de klant een annulatievergoeding van 100%. 
Auteursrechten


De eindklant beschikt over het recht van het gebruik van zowel de inhoudelijk als creatieve creaties naar aanleiding van de opdracht.
De auteur blijft zowel economisch en juridisch eigenaar van de rechten.
Auteursrechten zijn aan 6% btw.


Van de onvangen vergoeding komen de volgende percentages in aanmerking onder auteursrechten: 


 • Individuele Systemische GroeiCoachings : 12,5% 

 • Traject Individiduele Systemische GroeiCoaching: 25%


 • Systemische Procesbegeleiding Team & Organisatie: 25% 


 • Systemische Trainingen en Open Workshops: 50% 

 • Online Systemische & Creatieve Webinars: 50% 

 • Talking & Blind Drawing Portraits - Systemische Gepsreksportret - 100%


 • Scribing & Tekenopdrachten Generative Scribing

  • de scribing sessie zelf: 100% auteursrechten

  • de voorbereiding en de nazorg:  25% 

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel gebracht.