Privacybeleid

PRIVACY  BELEID


Anne Konings, gevestigd aan Heiveldstraat 339 9040 Gent België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:


www.annekonings.be

Heiveldstraat 339 9040 Gent België

+32 473 78 02 57

Anne Konings is de Functionaris Gegevensbescherming van Anne Konings. Zij is te bereiken via hallo@annekonings.be


Persoonsgegevens die wij verwerken

Anne Konings verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@annekonings.be, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Anne Konings verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Anne Konings verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Anne Konings neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anne Konings) tussen zit.

Anne Konings gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Mailchimp  - versturen van mailings en nieuwsbrief - om je te informeren over onze diensten en workshops - af en toe
  • Yuki - boekhoudprogramma - geen gevolgen voor de betrokkene
  • Invoicely - facturatieprogramma - opmaak facturen - enkel bij concrete samenwerking
  • Fikket - Registratie deelname workshops - enkel wanneer de betrokkene zichzelf inschrijft. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor de e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende week uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in onze boekhoud- en CRM systemen bewaren we tenminste 10 jaar, om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen ontstaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Delen van persoonsgegevens met derden

Anne Konings deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Anne Konings blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Anne Konings jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Anne Konings gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anne Konings en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@annekonings.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Anne Konings neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@annekonings.be